Nákupná bednička
Košík:je prázdna
bez DPH:0.00 €
s DPH:0.00 €
 Kontakt
KG wine&coffee s.r.o.
  Novozámocká 185
  949 05   Nitra
  tel.: +421 37 6559295
 
  IČO: 43910122
  IČ DPH: SK2022521435
  Číslo oprávnenia na predaj SBL: 618231600100

QR code
 Podporované platby
GP-webpayVisa
Maesmaster
diners
 Dopravu zabezpečuje

Informačná povinnosť prevádzkovateľa(GDPR)

Informačná povinnosť prevádzkovateľa(GDPR)
podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)
Prevádzkovateľom Informačného systému je
KG wine&coffee, s. r. o.
Novozámocká 185
949 05 Nitra
Telefón: +421 37 655 9293
E-mail: office@kgecko.sk
Účel spracúvania osobných údajov: 
Na vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt, číslo účtu, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo spoločnosti, názov spoločnosti) Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkám pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany prevádzkovateľa.
Na marketingové účely pre zasielanie noviniek na Váš e-mail alebo telefónne číslo prevádzkovateľom .
Zoznam spracúvaných osobných údajov: 
Od Fyzických osôb:
Meno a priezvisko
Kontaktná adresa
E-mailová adresa
Telefónny kontakt
Číslo bankového účtu
Od Právnických osôb:
Identifikačné číslo  Podnikateľa (IČO), 
Daňové identifikačné číslo (DIČ),
Identifikátor platiteľa  DPH  (IČ DPH),
Názov firmy Podnikateľa,
Meno konateľa  spoločnosti resp. Meno Podnikateľa, 
Sídlo firmy Podnikateľa,
E-mail Podnikateľa,
Telefónny kontakt Podnikateľa,
Číslo bankového účtu Podnikateľa.

Pri každom prístupe k našej internetovej ponuke prenáša vami používaný internetový prehliadač užívateľské údaje a ukladá ich vo forme protokolových súborov, tzv. server log files. Tieto údaje sú:
•  IP adresa pripojeného počítača
•  označenie užívateľa v rámci platformy
•  meno načítanej stránky
•  dátum a čas načítania
•  zdrojová URL, z ktorej užívateľ prišiel na načítanú stránku
•  identifikačné číslo relácie
 
Všetky údaje, ktoré dotknutá osoba na Stránke poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri. Oprávnené subjekty vyvinú maximálne úsilie na ochranu dát a osobných údajov dotknutých osôb.
Ďalšie oprávnené subjekty:
servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, finančná správa, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
Slovenská pošta a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99, IČO: 36631124, zapísaná v OR OS Banská Bystrica, Oddiel Sa, vl.č. 803/S
 
EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra  s.r.o., so sídlom Hodžova 26, Nitra 949 01, IČO: 36733989, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19380/N
 
Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28, IČO: 31329217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 3215/B
 
TATRA BANKA, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, Bratislava 811 06, IČO: 00686930 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č.71/B
Totožnosť/príslušnosť oprávnenej osoby: Osobné údaje dotknutých osôb sú získavané prostredníctvom webového sídla.
Poučenie o povinnosti alebo dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje a čas platnosti súhlasu: osobné údaje dotknutá osoba do Informačného systému poskytuje dobrovoľne, a to na základe, predzmluvných vzťahov, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy v ktorej vystupuje klient ako jedna zo zmluvných strán. Čas platnosti súhlasu za účelom poskytnutia informácií je 5 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu pričom dotknutá osoba má oprávnenie kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla prevádzkovateľa alebo prostredníctvom emailu prevádzkovateľa.
Spracovanie osobných údajov na marketingové účely: Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje dotknutej osoby na marketingové účely a  použije e-mailovú adresu alebo telefonický kontakt dotknutej osoby za účelom zasielania noviniek (tzv. newsletterov).
Forma zverejnenia: Osobné údaje dotknutých osôb sa nezverejňujú.
Spracovanie osobných údajov mladších ako 16 rokov :
Nakupovanie v našom internetovom obchode je dovolené iba osobám starším ako 18 rokov. Z tohto titulu nespracovávame osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov.
 
Tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov: Prenos osobných údajov do tretích krajín ani do krajín Európskej únie sa neuskutočňuje.
Poučenie o právach dotknutej osoby: Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutých osôb zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
Prevádzkovateľ v zmysle čl. 24 nariadenia GDPR a ust. § 31 Zákona pristúpil k prijatiu primeraných technických, organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré zohľadňujú najmä:
zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť, obmedzenie a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia osobných údajov, ich pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť a dostupnosť;
zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania osobných údajov s ohľadom na účel spracovateľskej operácie;
povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;
odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov;
poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;
prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a promptné informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby;
prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu iných práv dotknutej osoby;
riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie, posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).
 
Informácie o účele spracúvania a dobe uchovávania osobných údajov
Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, a to najmä pokiaľ ide o zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel mohol dosiahnuť. Nie je správne, aby sa zoznam alebo rozsah osobných údajov umelo alebo dodatočne rozširoval vzhľadom na účel. Ak je účel a zoznam alebo rozsah osobných údajov stanovený zákonom, je potrebné ho rešpektovať, ak si zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov určuje prevádzkovateľ, má dbať na to, aby ho zbytočne, nad rámec účelu nerozširoval.
 
Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im. 


Doba uchovávania osobných údajov je daná príslušným zákonom, ktorý sa vzťahuje na daný dokument v súlade s lehotou uloženia podľa registratúrneho záznamu. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a oznámime Vám presnú dobu uchovávania týkajúcu sa konkrétneho dokumentu.
 
Súbory cookies:
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa vám uložia do počítača alebo vášho mobilného zariadenia (tablet či telefón) pri návšteve internetovej stránky. Súbory sa ukladajú do priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a nejaký obsah (zväčša čísla a písmenká). Pri nasledujúcej návšteve tejto istej stránky prehliadač pošle informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies naspäť na stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila.
Internetová stránka vďaka tomu vie, že ste už našu stránku navštívili. Cookies vám môžu uľahčiť používanie stránky, stránka si napríklad zapamätá, že ste prihlásení pod svojou prezývkou a pri nasledujúcom načítaní nemusíte znova zadávať svoje prihlasovacie údaje. Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení kým nezavriete stránku. Naopak trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov) alebo dokým ich ručne nevymažete.
 
Prečo Prevádzkovateľ používa cookies?
Cookies používame, aby sme vám uľahčili používanie našej stránky. Používame vlastné cookies ako aj cookies tretích strán ako napr. cookies od spoločnosti Google.
 
Základné a prevádzkové cookies Prevádzkovateľ
Tieto súbory využíva Prevádzkovateľ na zapamätanie si prihlásenia do najobal.sk a ďalších pridružených webov, aby ste nemuseli vypĺňať prihlasovací formulár s prezývkou a heslom pri každom otvorení stránky. Ak tieto cookies zakážete nebudete sa môcť prihlásiť do svojho konta, nebudete môcť pridávať obsah a ani písať diskusné komentáre, keďže bez povolenia cookies to technicky nebude možné.
 
Cookies tretích strán
vinoteka-kgecko.sk využíva vo svojich stránkach služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics. Prevádzkovateľ pre využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať ukladanie cookies. Toto má za svoj následok prijatie cookies od týchto stránok tretích strán. Spoločnosť KG wine&coffee, s.r.o., ako prevádzkovateľ stránky vinoteka-kgecko.sk nemá možnosť ovplyvniť ukladanie týchto cookies tretích strán, ak máte záujem prečítať si bližšie informácie o cookies týchto služieb, prosím, navštívte príslušné služby a prečítajte si ich zásady ochrany súkromia alebo pravidlá používania služby.
 
Ako si môžem upraviť cookies v mojom prehliadači?
Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či Internet Explorer) a nájdite v nich lištu s nastaveniami súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov.
 
Môžem zablokovať ukladanie cookies?
Vo svojom prehliadači môžete v nastaveniach prehliadača zakázať automatické akceptovanie súborov cookies. Návod a inštrukcie nájdete v nápovede svojho internetového prehliadača. Ak používate viac zariadení (napr. počítač, tablet, telefón) odporúčame prispôsobiť si používanie cookies v každom z týchto zariadení zvlášť podľa svojich preferencií.
Prevádzkovateľ rešpektuje vaše rozhodnutie o akceptácií cookies vo vašom prehliadači. Vypnutie cookies však môže mať dopad na funkčnosť tejto webovej stránky.
 
Vložený obsah z iných webových stránok
Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.
Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.
Sociálne pluginy Facebooku a Twitteru pri použití „riešenia na 2 kliknutia“
Na  našej  webovej  stránke  sa  používajú  takzvané  sociálne  pluginy  (ďalej  len  „pluginy“)  sociálnych  sietí  Facebook  a  Google+ a mikroblogovacej služby Twitter. Sociálnu sieť Facebook prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., so sídlom na adrese 1601 S. California Ave, Palo Alto, 94304 Kalifornie, Spojené štáty americké (ďalej len „Facebook“).
Prehľad pluginov spoločnosti Facebooku a informácie o ich vzhľade nájdete tu:https://developers.facebook.com/docs/plugins
Mikroblogovacú službu Twitter prevádzkuje spoločnosť Twitter Inc., so sídlom na adrese 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Spojené štáty americké (ďalej len „Twitter“). Prehľad o tweetovacích tlačidlách a informácie o ich vzhľade nájdete tu:https://twitter.com/about/resources/buttons
Spoločnosti Google, Facebook a Twitter budú ďalej označované jednotlivo len „poskytovateľ“ alebo spoločne „poskytovatelia“.
Za účelom zvýšenia ochrany Vašich osobných údajov počas návštevy našich webových stránok sú pluginy začlenené do stránky prostredníctvom tzv. „riešenia na 2 kliknutia“. Tento spôsob integrácie zaručí, že pri načítaní niektorej z častí našich webových stránok,  ktorej  súčasťou  sú  tieto  pluginy,  nedochádza  automaticky  k  spojeniu  so  servermi  poskytovateľov.  Priame  spojenie  so servermi  poskytovateľov  vytvorí  Váš  prehliadač  až  v  okamihu,  kedy  pluginy  aktivujete  a  udelíte  tak  súhlas  s  prenosom  Vašich osobných údajov.
Príslušný  poskytovateľ  následne  obsah  daného  pluginu  prenesie  priamo  do  vášho  prehliadača  a  ten  ho  integruje  do  webovej stránky. Integráciou pluginu získavajú poskytovatelia informáciu o tom, že Váš prehliadač načítal príslušnú stránku našej webovej prezentácie,  a  to  i  v  prípade,  že  u  daného  poskytovateľa  nemáte  žiadny  profil  alebo  nie  ste  práve  prihlásení.  Túto  informáciu (vrátane vašej IP adresy) prenáša váš prehliadač priamo na server príslušného poskytovateľa v Spojených štátoch amerických, kde je následne uložená.
V prípade, že ste prihlásení na svoj účet na jednej z týchto sociálnych sieťach, môžu poskytovatelia návštevu našej webovej stránky bezprostredne priradiť vášmu profilu na Facebooku, príp. na Google+. Pokiaľ používate pluginy a kliknete napríklad na tlačidlo „Páči sa mi to“ alebo tlačidlo „Twitter“, príslušná informácia sa prenesie takisto priamo na server poskytovateľa a tam sa uloží. Tieto informácie sa okrem toho zverejňujú na sociálnej sieti, príp. na vašom účte na Twitteri, kde sa zobrazí kontaktom /ľuďom, s nimi ste tu v spojení.
Informácie o účelu a rozsahu získavania údajov a ďalšie spracovanie a využívanie údajov poskytovateľmi, rovnako ako súvisiace informácie o vašich právach a možnostiach nastavení s ohľadom na ochranu vášho súkromia nájdete v informáciách poskytovateľov o spracovaní osobných údajov.
Informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosti Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.
Informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosti Twitter: https://twitter.com/privacy.
Informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.
Pokiaľ nechcete, aby spoločnosť Facebook alebo spoločnosť Twitter priraďovali údaje, zozbierané prostredníctvom našej webovej prezentácie  priamo  s  vašim  profilom  v  rámci  danej  sociálnej  siete,  je  nutné  sa  pred  aktivovaním  pluginu  z  tejto  sociálnej  siete odhlásiť.
 
Informácia o oprávnenom zaujme pre marketing:
Naša spoločnosť vykonáva posúdenie proporcionality oprávneného záujmu na spracúvaní osobných údajov vo vzťahu k záujmom a základným právam a slobodám dotknutých osôb a vo vzťahu k primeranému očakávaniu dotknutých osôb. Toto Posúdenie sa týka informačného systému marketingu - zasielania noviniek.
 
Spracúvame hlavne kontaktné údaje a to e-mail a telefón. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov v IS je informovanie klienta o zmenách a novinkách v spoločnosti. Prevádzkovateľ považuje spracúvanie osobných údajov na uvedený účel za nevyhnutné, nakoľko sú údaje potrebné aj pri informovaní klientov o dôležitých informáciách ako je napríklad zmena rozvrhu otváracích hodín.
 
Prevádzkovateľ po dôkladnom preskúmaní proporcionality oprávneného záujmu má za to, že základné práva a slobody dotknutých osôb neprevyšujú nad oprávnenými záujmami prevádzkovateľa.
 
Prevádzkovateľ si plní všetky svoje právom EÚ a Členského Štátu stanovené povinnosti, prijal primerané technické a organizačné opatrenia a náležite preskúmal proporcionalitu oprávneného záujmu vo vzťahu k právam, slobodám a primeraným očakávaniam dotknutých osôb.
 
Z vyššie uvedeného vyplýva, že Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v IS pre účely, ktoré sú vo vzťahu k právam dotknutých osôb proporcionálne.
 
Práva dotknutej osoby:
právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
právo na prenosnosť osobných údajov,
právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
 
Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.
 
 
 
Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
OK súhlasím